Thứ sáu, 14/06/2024
(Thứ hai, 03/06/2024, 08:48 am GMT+7)

Ngày 27/5/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn số 2693/UBND-NC về việc triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Công dân tra cứu TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang.

Để triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương phục vụ người dân, doanh nghiệp; Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các sở, cơ quan, UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm, đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tại các Chương trình, Đề án, Kế hoạch đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ, Kế hoạch cải cách TTHC trọng tâm năm 2024, Chỉ thị số 27/CTTTg ngày 27/10/2023, Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Về cải cách, cắt giảm TTHC

Các sở, cơ quan khẩn trương trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố bổ sung đầy đủ TTHC nội bộ giữa UBND tỉnh với các sở, ngành, UBND cấp huyện; xác định đúng phạm vi, thẩm quyền ban hành TTHC nội bộ để rà soát, đơn giản hóa, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu đề ra tại Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ (Nhiệm vụ đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn tại Công văn số 1802/UBND-NC ngày 09/4/2024 về việc thực hiện công bố, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ).

 Sở Tư pháp nâng cao chất lượng thẩm định quy định về TTHC tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm chỉ ban hành và duy trì những TTHC thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân thủ thấp nhất.

2. Về cải cách việc thực hiện TTHC

 Các sở, cơ quan tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, trong đó tập trung nguồn lực đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, gắn việc số hóa với thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC. Đẩy mạnh tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa giữa các bộ, ngành, địa phương thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu.

 Sở Thông tin và Truyền thông nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC đảm bảo phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số quốc gia, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, đẩy mạnh kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành và giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công.

 Tập trung triển khai các nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên rà soát tái cấu trúc quy trình tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2024 theo Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 28/02/2024 (Công văn số 1074/UBND-NC ngày 05/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia). Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, cơ quan tiếp tục tập trung rà soát, đánh giá, cấu trúc lại quy trình đối với các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến đang được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đảm bảo tuân thủ nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm.

Tập trung triển khai thành công Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), đặc biệt là các nhiệm vụ, giải pháp tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 04/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh để xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng công nghệ thông tin, dữ liệu, nguồn nhân lực, kinh phí.

Bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử (Công văn số 2452/UBND-NC ngày 15/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) từ ngày 01/7/2024 theo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ.

Tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; tăng cường đối thoại, giải quyết dứt điểm những vướng mắc, khó khăn về cơ chế, chính sách, TTHC; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác giải quyết TTHC.

Tiếp tục triển khai công tác thanh tra, kiểm tra cải cách TTHC nhằm nâng cao đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kịp thời xử lý các trường hợp né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm. Định kỳ hằng tháng công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên Cổng dịch vụ công tỉnh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, cơ quan, địa phương.

Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện lồng ghép trong báo cáo cải cách, kiểm soát TTHC; đồng thời, giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Công văn này; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng Chính phủ theo quy định./.

Nguồn: Cổng TTĐT Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Ý kiến
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp