(Thứ sáu, 13/11/2020, 08:07 pm GMT+7)(ảnh từ  Cổng thông tin điện tử Quochoi.vn)

     Ngày 21/10/2020, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã đề xuất Quốc hội 2 phương án về chuyển tiếp Sổ hộ  khẩu, Sổ tạm trú giấy sau khi Luật Cư trú (sửa đổi) có hiệu lực:

     (1) Phương án 1: Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú có thời gian chuyển tiếp đến 31/12/2022.

    (2) Phương án 2: Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị kể từ thời điểm Luật có hiệu lực thi hành là từ ngày 01/7/2021.

     Do ý kiến còn khác nhau nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã gửi phiếu thăm dò ý kiến của các vị Đại biểu Quốc hội. Kết quả lấy phiếu cho thấy: 266/402/481 Đại biểu Quốc hội đồng ý với phương án (1); có 135/402/481 Đại biểu Quốc hội đồng ý với phương án (2). Qua đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu, chỉnh lý khoản 3 Điều 38 
dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) cho phép tiếp tục sử dụng Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đến hết ngày 31/12/2022 để chứng minh nơi cư trú.


     Ngày 13/11/2020, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo tóm tắt giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Cư trú (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Cư trú (sửa đổi). Trong đó, Quốc hội biểu quyết về Điều 38 “Điều khoản thi hành” như sau: 455 Đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết (bằng 94,40%); trong đó, có 446 Đại biểu Quốc hội tán thành (bằng 92,53%), 08 Đại biểu Quốc hội không tán thành (bằng 1,66%), 01 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,21%).

     Theo đó, Luật Cư trú (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 01/7/2021 và kể từ ngày Luật có hiệu lực thi hành, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật này cho đến hết ngày 31/12/2022./.


Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH