(Thứ sáu, 21/07/2017, 09:24 GMT+7)

          Ngày 21-7-2017, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị học tập, triển khai khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) với sự tham gia của hơn 200 đại biểu.
          Tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Liêm – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tập trung quán triệt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 gồm: Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.


Đồng chí Nguyễn Văn Liêm – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

           Theo đó, các chi, đảng bộ cơ sở sẽ căn cứ vào những nội dung trên và tình hình thực tế của từng đơn vị, cụ thể hóa thành các nội dung nhiệm vụ và tổ chức thực hiện.

           Sau hội nghị, các chi. đảng bộ tổ chức thảo luận và viết bài thu hoạch thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng, những điểm mới, thời cơ, thách thức, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết, đặc biệt là kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

Lương Phương