(Thứ hai, 15/01/2018, 02:25 GMT+7)
Đăng ký mẫu con dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi
- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có nhu cầu làm con dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi và đăng ký mẫu dấu nộp hồ sơ tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh vào giờ hành chính các ngày làm việc thứ 2, thứ 4, thứ 6 trong tuần.
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ, nếu hợp lệ, đề xuất lãnh đạo duyệt cấp giấy phép khắc dấu; đưa giấy phép khắc dấu cho cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước. Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc thiếu thành phần thì trả lại và hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh. Thời gian thực hiện: 01 ngày làm việc.
Bước 3: Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước chuyển giấy phép khắc dấu cho cơ sở sản xuất con dấu để làm con dấu theo mẫu qui định. Cơ sở sản xuất con dấu viết giấy hẹn trả dấu (Sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy phép khắc dấu).
Bước 4: Cơ sở sản xuất con dấu có trách nhiệm làm con dấu theo giấy phép khắc dấu và mang con dấu mới khắc bàn giao cho cơ quan Công an cấp giấy phép khắc dấu để làm thủ tục lưu chiểu mẫu dấu và hoàn thành giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu. Thời gian thực hiện: Không quá 02 ngày làm việc.
Bước 5: Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước căn cứ vào giấy hẹn trả dấu đến nơi nộp hồ sơ để nhận con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu.
Thời gian trả kết quả: Các ngày làm việc thứ 2, thứ 4, thứ 6 trong tuần.
- Cách thức thực hiện:trực tiếp tại trụ sở Phòng Cánh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ:
a) Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền của người đến liên hệ, xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng.
b) Văn bản quy định cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có chức năng cấp văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ có dán ảnh hoặc niêm phong tài liệu của cơ quan có thẩm quyền.
+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
- Thời hạn giải quyết:03 ngày làm việc.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Các cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sau:
+ Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp; Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh;
+ Cơ quan thuộc hệ thống tổ chức của bộ, ngành trung ương tại địa phương;
+ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Viện kiểm sát nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương; đơn vị trực thuộc các cơ quan này;
+ Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Toà án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương; đơn vị trực thuộc các cơ quan này;
+ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Công an xã, phường, thị trấn; đơn vị trực thuộc các cơ quan này;
+ Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, trại tạm giam thuộc Công an cấp tỉnh, đơn vị trực thuộc các cơ quan này;
+ Cơ quan An ninh điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh; cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện; đơn vị trực thuộc các cơ quan này;
+ Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở;
+ Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh, cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện;
+ Cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp trực thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, ủy ban nhân dân câp huyện, đơn vị trực thuộc các cơ quan, tô chức này;
+ Cơ quan thuộc hệ thống tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức tôn giáo, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ do cơ quan có thẩm -quyền ở địa phương thành lập hoặc cấp giấy phép hoạt động, tổ chức trực thuộc các cơ quan, tổ chức này;
+ Tổ chức kinh tế do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thành lập hoặc cấp giấy đăng ký hoạt động hoặc cấp giấy phép hoạt động và các tổ chức trực thuộc;
+ Tổ chức nước ngoài không có chức năng ngoại giao do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương cấp giấy phép hoạt động;
+ Ủy ban bầu cử ở cấp tỉnh, ủy ban bầu cử ở cấp huyện, ủy ban bầu cử ở cấp xã, Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, Tổ bầu cử;
+ Tổ chức khác do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thành lập hoặc cấp giấy phép hoạt động;
+ Một số trường hợp theo ủy quyền của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an cấp tỉnh. 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: con dấu và giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu.
- Lệ phí : Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:không.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có chức năng cấp văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ có dán ảnh hoặc niêm phong tài liệu theo quy định của pháp luật.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Nghị định 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về quản lý và sử dụng con dấu.
+ Thông tư số 21/2012/TT-BCA, ngày 13/04/2012 của Bộ Công an quy định về con dấu của các cơ quan tổ chức, chức danh Nhà nước.
+ Thông tư liên tịch số 83/2010/TTLT-BQP-BCA, ngày 30/6/2010 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về mẫu dấu, khắc dấu, quản lý và sử dụng con dấu của Ban chỉ huy quân sự.
+ Thông tư liên tịch số 04/2000/TTLT-BCA-HCCBVN, ngày 20/3/2000 của Bộ Công an, Hội Cựu chiến binh Việt Nam hướng dẫn mẫu dấu, khắc dấu, quản lý và sử dụng con dấu các cấp, các đơn vị thuộc hệ thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
+ Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BCA-TLĐ, ngày 15/3/2000 của Bộ Công an, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam hướng dẫn mẫu dấu, việc khắc dấu, quản lý và sử dụng con dấu trong hệ thống tổ chức công đoàn Việt Nam.
+ Thông tư số 20/2012/TT-BCA, ngày 13/4/2012 của Bộ Công an quy định về con dấu của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
+ Quyết định số 296-QĐ/TW, ngày 30/3/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về mẫu dấu của tổ chức Đảng.
+ Hướng dẫn số 08/HD/BTCTWW ngày 09/11/2011 của Ban Tổ chức trung ương về quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức Đảng.
+ Thông tư số 218/2016/TT-BTC, ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.