(Thứ sáu, 15/01/2021, 10:42 am GMT+7)

            Đảng ủy Công an thành phố Bắc Giang: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 Ngày 15/01/2021, Đảng ủy Công an thành phố Bắc Giang tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020- 2025 cho 193 đảng viên của 13 chi bộ trực thuộc. Tại hội nghị, các đảng viên, cán bộ, chiến sỹ được học tập, quán triệt và triển khai 03 nội dung gồm: Nội dung cơ bản của Văn kiện đại hội đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 về kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025. Nội dung cơ bàn của văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh về xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện giai đoạn 2020-2025. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.   Qua hội nghị, nhằm giúp toàn thể đảng viên cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị nắm được những nội dung cơ bản, những điểm mới trong Nghị quyết đại hội của Đảng bộ tỉnh Bắc Giang. Đồng thời nâng cao ý thức chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sỹ để tổ chức triển khai thực hiện, nhận thức rõ nhiệm vụ, giải pháp mà các Nghị quyết Đại hội đã xác định; gắn học tập, truyền đạt nội dung văn kiện với phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, kịp thời phát hiện, uốn nắm những nhận thức lệc lạc trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020- 2025./.    
                                                                                                                        tác giả Đội Tổng hợp- CATP Bắc Giang