Văn bản mới
(Thứ hai, 01/05/2017, 03:35 GMT+7)

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2017, thay thế Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

(Thứ tư, 19/04/2017, 08:12 GMT+7)

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 18 tháng 11 năm 2016.

(Thứ tư, 19/04/2017, 08:05 GMT+7)

Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch.

(Thứ hai, 17/04/2017, 04:33 GMT+7)

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch