(Thứ hai, 15/01/2018, 02:21 GMT+7)
Thủ tục: Giải quyết thủ tục đăng ký lại mẫu con dấu (Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có con dấu bị biến dạng, mòn, hỏng hoặc thay đổi chất liệu; có sự thay đổi về tổ chức, đổi tên; bị mất con dấu)
- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có con dấu bị biến dạng, mòn, hỏng hoặc thay đổi chất liệu; có sự thay đổi về tổ chức, đổi tên; bị mất con dấu nộp hồ sơ tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh vào giờ hành chính các ngày làm việc thứ 2, thứ 4, thứ 6 trong tuần.
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ, nếu hợp lệ, đề xuất lãnh đạo duyệt cấp giấy phép khắc dấu; đưa giấy phép khắc dấu cho cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước. Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc thiếu thành phần thì trả lại và hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh. Thời gian thực hiện: 01 ngày làm việc.
Bước 3: Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước chuyển giấy phép khắc dấu cho cơ sở sản xuất con dấu để làm con dấu theo mẫu qui định. Cơ sở sản xuất con dấu viết giấy hẹn trả dấu.
Bước 4: Cơ sở sản xuất con dấu có trách nhiệm làm con dấu theo giấy phép khắc dấu và mang con dấu mới khắc bàn giao cho cơ quan Công an cấp giấy phép khắc dấu để làm thủ tục lưu chiểu mẫu dấu và hoàn thành giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu. Thời gian thực hiện: Không quá 02 ngày làm việc.
Bước 5: Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước căn cứ vào giấy hẹn trả dấu đến nơi nộp hồ sơ để nhận con dấu mới và giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu, đồng thời nộp lại con dấu cũ (trong trường hợp con dấu bị biến dạng, mòn, hỏng hoặc thay đổi chất liệu; cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có sự thay đổi về tổ chức, đổi tên) và đăng ký mẫu con dấu của con dấu cũ.
Thời gian trả kết quả: Các ngày làm việc thứ 2, thứ 4, thứ 6 trong tuần.
- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an cấp tỉnh.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ:
a) Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền của người đến liên hệ, xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng.
b) Các văn bản hoặc bản sao hợp lệ các loại giấy tờ trong các trường hợp sau:
* Đối với cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có con dấu bị biến dạng, mòn, hỏng hoặc thay đổi chất liệu: Văn bản đề nghị đăng ký lại mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng con dấu, trong đó nêu rõ lý do.
* Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có sự thay đổi về tổ chức, đổi tên, hồ sơ gồm:
Văn bản đề nghị đăng ký lại mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng con dấu, trong đó nêu rõ lý do;
Bản sao hợp lệ Quyết định thay đổi về tổ chức, đổi tên cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước của cơ quan có thẩm quyền.
* Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước bị mất con dấu, hồ sơ gồm:
Văn bản đề nghị đăng ký lại mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng con dấu, trong đó nêu rõ lý do và có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp hoặc cơ quan có thẩm quyền;
Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu được cấp trước đó.
+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
- Thời hạn giải quyết:03 ngày làm việc.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước đã đăng ký mẫu con dấu tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu.
- Lệ phí:không.    - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có con dấu bị biến dạng, mòn, hỏng hoặc thay đổi chất liệu; có sự thay đổi về tổ chức, đổi tên; bị mất con dấu.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Nghị định 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về quản lý và sử dụng con dấu.
+ Thông tư số 21/2012/TT-BCA, ngày 13/04/2012 của Bộ Công an quy định về con dấu của các cơ quan tổ chức, chức danh Nhà nước.
+ Thông tư liên tịch số 83/2010/TTLT-BQP-BCA, ngày 30/6/2010 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về mẫu dấu, khắc dấu, quản lý và sử dụng con dấu của Ban chỉ huy quân sự.
+ Thông tư liên tịch số 04/2000/TTLT-BCA-HCCBVN, ngày 20/3/2000 của Bộ Công an, Hội Cựu chiến binh Việt Nam hướng dẫn mẫu dấu, khắc dấu, quản lý và sử dụng con dấu các cấp, các đơn vị thuộc hệ thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
+ Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BCA-TLĐ, ngày 15/3/2000 của Bộ Công an, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam hướng dẫn mẫu dấu, việc khắc dấu, quản lý và sử dụng con dấu trong hệ thống tổ chức công đoàn Việt Nam.
+ Thông tư số 20/2012/TT-BCA, ngày 13/4/2012 của Bộ Công an quy định về con dấu của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
+ Quyết định số 296-QĐ/TW, ngày 30/3/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về mẫu dấu của tổ chức Đảng.
+ Hướng dẫn số 08/HD/BTCTWW ngày 09/11/2011 của Ban Tổ chức trung ương về quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức Đảng.
+ Thông tư số 218/2016/TT-BTC, ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.