Thứ tư, 30/11/2022
(, 12/06/2021, 08:43 pm - Anh Bùi Thanh N, huyện Việt Yên)
Câu hỏi:

Hiện nay, ở địa phương tôi đang công tác có nhiều thanh niên thuộc trường hợp bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương, người bị phạt tù được hưởng án treo. Vậy cần phổ biến pháp luật cho họ những nội dung và theo hình thức gì?

Trả lời:

Điều 22 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 quy định về phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo như sau:
“1. Việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo tập trung vào các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân, pháp luật về hình sự, thi hành án hình sự, xử lý vi phạm hành chính.
2. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo được chú trọng thực hiện thông qua hình thức phổ biến pháp luật trực tiếp; sinh hoạt câu lạc bộ và các hình thức phù hợp khác.
3. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan, cộng đồng dân cư và gia đình người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng này”.
Như vậy, bạn cần phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo những nội dung chủ yếu về quyền và nghĩa vụ của công dân, pháp luật về hình sự, thi hành án hình sự, xử lý vi phạm hành chính, thông qua hình thức như: Phổ biến pháp luật trực tiếp; sinh hoạt câu lạc bộ và các hình thức phù hợp khác.

nguồn: vksndtc.gov.vn

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp