(Thứ hai, 08/01/2018, 02:49 GMT+7)
Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú không phải là khách sạn với Công an cấp tỉnh
- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tiếp nhận thông tin khai báo tạm trú từ khách nước ngoài.
Bước 2: Chủ hộ hộ gia đình cho người nước ngoài thuê có trách nhiệm thực hiện khai báo tạm trú qua Trang thông tin điện tử của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh hoặc bẳng phiếu khai báo tạm trú theo mẫu NA17
- Thời gian thực hiện:tất cả các ngày trong tuần.
- Cách thức thực hiện: Chủ hộ hộ gia đình cho người nước ngoài thuê có trách nhiệm thực hiện khai báo tạm trú qua Trang thông tin điện tử của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh hoặc bẳng phiếu khai báo tạm trú theo mẫu NA17.
- Thành phần số lượng hồ sơ: Chủ hộ gia đình cho người nước ngoài thuê  soạn nội dung gồm những thông tin khai báo tạm trú sau: Họ và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; loại, số hộ chiếu; loại thị thực, thời hạn, số, ngày cấp, cơ quan cấp thị thực; ngày, cửa khẩu nhập cảnh; mục đích nhập cảnh; tạm trú (từ ngày đến ngày) hoặc theo mẫu NA17.
- Thời hạn giải quyết: Thực hiện 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần.
- Đối tượng thực hiện: Cơ sở lưu trú không phải là khách sạn.
- Cơ quan thực hiện: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Khi cơ sở lưu trú không phải là khách sạn ấn lệnh “gửi - send”, thì dữ liệu khai báo tạm trú được gửi tới hộp thư điện tử (e-mail) của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
- Lệ phí: Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: NA17
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
1. Cơ sở lưu trú không phải là khách sạn phải thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua việc gửi thư điện tử (e-mail) tới Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
2. Người nước ngoài thay đổi nơi tạm trú hoặc tạm trú ngoài địa chỉ ghi trong thẻ thường trú, thì cơ sở lưu trú không phải là khách sạn phải thực hiện khai báo tạm trú lại cho người nước ngoài theo trình tự trên đây.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13, ngày 16/6/2014).
+ Thông tư số 04/2015/TT-BCA, ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Mẫu NA17 (Click để tải)