(Thứ hai, 08/01/2018, 02:45 GMT+7)
Thủ tục:Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú là khách sạn với Công an cấp tỉnh qua trang thông tin điện tử
- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tiếp nhận thông tin khai báo tạm trú từ khách nước ngoài.
Bước 2: Cơ sở lưu trú là khách sạn trực tiếp nhập dữ liệu khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua mạng máy tính hoặc qua kết nối Internet.
Bước 3: Cơ sở lưu trú là khách sạn truyền dữ liệu khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua mạng máy tính hoặc qua kết nối Internet đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 
Thời gian thực hiện: tất cả các ngày trong tuần.
- Cách thức thực hiện: Nhập, truyền dữ liệu khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua mạng máy tính hoặc qua kết nối Internet.
- Thành phần số lượng hồ sơ: Thực hiện trên phần mềm khai báo tạm trú qua mạng máy tính hoặc qua kết nối Internet.
- Thời hạn giải quyết: Thực hiện 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần.
- Đối tượng thực hiện: Cơ sở lưu trú là khách sạn.
- Cơ quan thực hiện: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Khi cơ sở lưu trú là khách sạn ấn lệnh “Enter”, thì dữ liệu khai báo tạm trú sẽ tự động truyền và được lưu giữ trong hệ thống dữ liệu xuất nhập cảnh của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Lệ phí: Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có mẫu đơn, mẫu tờ khai mà thực hiện trên phầm mềm khai báo tạm trú.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
1. Cơ sở lưu trú là khách sạn phải thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua mạng máy tính hoặc qua kết nối Internet.
2. Người nước ngoài thay đổi nơi tạm trú hoặc tạm trú ngoài địa chỉ ghi trong thẻ thường trú, thì cơ sở lưu trú là khách sạn phải thực hiện khai báo tạm trú lại cho người nước ngoài theo trình tự trên đây.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13, ngày 16/6/2014). 
+ thông tư số 53/2016/TT-BCA ngày 28/12/2016 của Bộ Công an quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam.