(Thứ ba, 13/10/2020, 11:20 am GMT+7)

Luật này quy định về xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên; chế độ, chính sách; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên.
Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020.

Nguồn: luatvietnam.vn

File đính kèm
Luật số 53/2019/QH14