(Thứ ba, 29/09/2020, 08:36 am GMT+7)

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 18/6/2020.

nguồn: bocongan.com.vn

File đính kèm
Luật số 63/2020/QH14