(Thứ ba, 23/02/2021, 11:34 am GMT+7)

Nghị định này quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay tại Việt Nam.
Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay tại Việt Nam.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/3/2021./.

nguồn: chinhphu.vn

File đính kèm
Nghị định số 05/2021/NĐ-CP