(Thứ bảy, 11/12/2021, 08:07 pm GMT+7)

Nghị định này quy định chi tiết về hệ thống tổ chức; chính sách ưu đãi và chế độ đặc thù đối với Bộ đội Biên phòng; phối hợp giữa bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương trong thực thi nhiệm vụ biên phòng.
Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 21/01/2022./.

nguồn: chinhphu.vn

File đính kèm
Nghị định 106/2021/NĐ-CP