(Thứ ba, 13/10/2020, 11:26 am GMT+7)

Nghị định này quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2020.
Nghị định này thay thế Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản, trừ trường hợp quy định tại Điều 43 Nghị định này.

Nguồn: chinhphu.vn

File đính kèm
Nghị định số 119/2020/NĐ-CP