(Thứ hai, 25/12/2017, 05:02 GMT+7)
Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của hai nghị định: Nghị định số 45/2014/NĐ-CP và Nghị định số 46/2014/NĐ-CP/app/webroot/uploads/files/Nghi-dinh-so-123_2017.pdf