(Thứ tư, 11/11/2020, 10:16 am GMT+7)

Nghị định này quy định chi tiết khoản 4 Điều 17, Điều 31, Điều 33, Điều 34, Điều 35, Điều 43, Điều 47, Điều 48, Điều 49, Điều 51, Điều 55, Điều 74, Điều 75, Điều 149 và Điều 151 của Luật Thi hành án hình sự năm 2019.
Nghị định này áp dụng đối với:
1. Phạm nhân, học sinh chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng.
2. Cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự.
3. Cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 25/12/2020./.

Nguồn: chinhphu.vn

File đính kèm
► Nghị định số 133/2020/NĐ-CP