(Thứ năm, 31/12/2020, 07:51 am GMT+7)
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2020.

nguồn: chinhphu.vn

File đính kèm
Nghị định số 139/2020/NĐ-CP