(Thứ sáu, 22/09/2017, 01:03 GMT+7)
Nghị định 97/2017 ban hành kèm theo Phụ lục về mẫu biên bản và mẫu quyết định để sử dụng trong XLVPHC và bãi bỏ Phụ lục về mẫu biên bản và mẫu quyết định được ban hành kèm theo Nghị định 81/2013./app/webroot/uploads/files/Nghi-dinh-97_2017.pdf