(Thứ ba, 12/01/2021, 10:48 am GMT+7)

Ban hành kèm Quyết định này Kế hoạch triển khai Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/01/2021.
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

nguồn: moha.gov.vn

File đính kèm
Quyết đinh số 17/QĐ-BNV