(Thứ tư, 04/11/2020, 02:55 pm GMT+7)

Công bố kèm theo Quyết định này “Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an (Thời điểm hết hiệu lực tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2020)” gồm 21 văn bản hết hiệu lực toàn bộ và 08 văn bản hết hiệu lực một phần.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nguồn: http://bocongan.gov.vn/

File đính kèm:
Quyết định số 9035/QĐ-BCA