(Thứ ba, 28/07/2020, 02:11 GMT+7)

Thông tư này quy định về quan hệ phối hợp trong việc thực hiện trình tự, thủ tục trích xuất phạm nhân ra khỏi trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ; học sinh đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng (sau đây gọi tắt là học sinh) ra khỏi trường giáo dưỡng để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử và chế độ quản lý, giam giữ đối với phạm nhân, học sinh được trích xuất trong thời gian trích xuất.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2020.

Nguồn: thuvienphapluat.vn

File đính kèm
Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT-BCA-BQP- TANDTC-VKSNDTC