(Thứ tư, 05/08/2020, 12:43 GMT+7)

Thông tư này quy định về nguyên tắc, thẩm quyền, đối tượng, nội dung, hình thức, phương pháp, quy trình kiểm tra, trách nhiệm, quyền hạn về kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân. Thông tư này áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến công tác bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/8/2020.

Nguồn: bocongan.gov.vn

File đính kèm
Thông tư 69/2020/TT-BCA