(Thứ tư, 27/10/2021, 02:07 pm GMT+7)

Thông tư này quy định nguyên tắc, địa điểm, hình thức, cán bộ tiếp công dân; trách nhiệm tiếp công dân, tiếp nhận đơn, thông tin, tài liệu, chứng cứ do người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cung cấp; quản lý công tác tiếp công dân trong Công an nhân dân.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/12/2021.

Nguồn: chinhphu.vn

File đính kèm
Thông tư 98/2021/TT-BCA