(Thứ hai, 15/01/2018, 03:30 GMT+7)
Thủ tục xác nhận số chứng minh nhân dân (CMND) cho công dân
- Trình tự, cách thức thực hiện:
Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Công dân nộp hồ sơ tại Công an các huyện hoặc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các huyện, thành phố.
+ Trường hợp đủ điều kiện: Cấp giấy xác nhận số CMND cho công dân.
+ Trường hợp cần xác minh: Ghi phiếu hẹn ngày trả kết quả cho công dân.
- Thành phần hồ sơ gồm:
a) 01 bộ sổ hộ khẩu,
b) CMND,
c) Giấy xác nhận số CMND
-Thời hạn giải quyết:
+ Trường hợp đủ điều kiện: Cấp ngay giấy xác nhận số CMND cho công dân.
+ Trường hợp cần xác minh thông tin: Căn cứ vào kết quả trả lời xác minh của cơ quan tra cứu nơi công dân chuyển đi, sau đó Cơ quan Công an tiến hành cấp giấy xác nhận số CMND cho công dân.
- Đối tượng thực hiện:Công dân có đề nghị cấp giấy xác nhận 2 số CMND đã được cấp tại tỉnh, thành phố nơi chuyển đi và đến.
-Cơ quan thực hiện: Cơ quan Công an huyện, thành phố nơi cấp CMND cho công dân có nhu cầu xin xác nhận.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp giấy xác nhận số CMND cho công dân.
- Lệ phí (nếu có):
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy xác nhận số CMND (Mẫu theo Hướng dẫn số 1718/C41-C72 ngày 02/6/2017 của Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an hướng dẫn công tác cấp, quản lý CMND)
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không.
- Căn cứ pháp lý
+ Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về CMND
+ Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về CMND.
+ Nghị định số 106/2013/NĐ-CP, ngày 17/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 của Chính phủ.
+ Thông tư số 04/1999/TT-BCA(C13) ngày 19/4/1999 của Bộ Công an hướng dẫn chi tiết một số quy định của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP của Chính phủ về CMND.
+ Hướng dẫn số 1718/C41-C72 ngày 02/6/2017 của Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an hướng dẫn công tác cấp, quản lý CMND.