Thứ tư, 30/11/2022
Văn bản của ngành Công an
(Thứ tư, 25/05/2022, 02:33 pm GMT+7)

Thông tư số 23/2022/TT-BCA quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân

(Thứ ba, 24/05/2022, 09:07 am GMT+7)

Thông tư số 13/2022/TT-BCA quy định về biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy

(Thứ ba, 10/05/2022, 10:42 am GMT+7)

Thông tư số 18/2022/TT-BCA quy định quy trình thanh tra hành chính trong lực lượng Công an nhân dân

(Thứ ba, 10/05/2022, 10:36 am GMT+7)

Thông tư số 15/2022/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của 06 Thông tư liên quan công tác quản lý hành chính về an ninh, trật tự

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp