(Thứ năm, 15/10/2020, 07:59 am GMT+7)
Phòng Cảnh sát cơ động tăng cường triển khai lực lượng tuần tra quanh khu vực các mục tiêu bảo vệ, trọng tâm là mục tiêu Tỉnh ủy, UBND tỉnh  nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng rải truyền đơn, tờ rơi, tài liệu tuyên truyền chống phá Đảng nhà nước, các áp phích có nội dung kích động xuyên tạc xung quanh mục tiêu. Các mục tiêu được bảo đảm an toàn.
Phòng Cảnh sát cơ động