Thứ bảy, 13/07/2024
(, 15/02/2024, 01:06 pm - Nguyễn Văn P, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang)
Câu hỏi:

Người hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được cộng bao nhiêu điểm trong kỳ thi tuyển dụng công chức?

Trả lời:

Người hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 138/2020/NĐ-CP như sau:

Ưu tiên trong tuyển dụng công chức:

1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

2. Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

Như vậy, theo quy định, đối với người hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân thì trong kỳ thi tuyển dụng công chức sẽ được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Người hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được xác định là trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng công chức phải đáp ứng điều kiện:

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức được quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 138/2020/NĐ-CP như sau:

Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức:

1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên. Trường hợp thi kết hợp phỏng vấn và viết thì người dự thi phải dự thi đủ phỏng vấn và viết;

b) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 5 Nghị định này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

Như vậy, theo quy định, người hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được xác định là trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng công chức phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

(1) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

Trường hợp thi kết hợp phỏng vấn và viết thì người dự thi phải dự thi đủ phỏng vấn và viết.

(2) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Thông báo tuyển dụng công chức:

Theo quy định, thông báo tuyển dụng công chức phải được đăng công khai ít nhất 01 lần trên một trong những phương tiện thông tin đại chúng sau đây:

- Báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình;

- Đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng./.

Phòng TCCB

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp