Thứ tư, 30/11/2022
Cải cách hành chính
(Thứ ba, 24/08/2021, 02:51 pm GMT+7)

Thủ tục: Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

(Thứ ba, 24/08/2021, 02:57 pm GMT+7)

Thủ tục: Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân (cấp tỉnh)

(Thứ ba, 24/08/2021, 04:04 pm GMT+7)

Thủ tục: Cấp thẻ Căn cước công dân khi thông tin công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (cấp tỉnh)

(Thứ ba, 24/08/2021, 04:06 pm GMT+7)

Thủ tục: Cấp thẻ Căn cước công dân khi thông tin công dân chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (cấp tỉnh)

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp