(Thứ tư, 24/11/2021, 11:26 am GMT+7)

        Sáng ngày 24/11, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức điểm cầu trực tuyến tham dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tại điểm cầu Công an tỉnh Bắc Giang, Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Công an tỉnh Bắc Giang

        Trong buổi sáng, các đại biểu đã nghe Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trình bày báo cáo tóm tắt về việc “Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; Xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”; xem phim tài liệu “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” do Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương sản xuất và nghe tham luận của Lãnh đạo một số địa phương, đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ.

Lăng Dành