Văn bản của sở, ban ngành khác
(Thứ ba, 28/07/2020, 02:17 GMT+7)

Thông tư số 53/2020/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện việc giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự

(Thứ năm, 25/06/2020, 12:41 GMT+7)

Kết luận 80-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

(Thứ tư, 24/06/2020, 04:17 GMT+7)

Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng

(Thứ tư, 24/06/2020, 03:42 GMT+7)

Thông tư số 61/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp Căn cước công dân