(Thứ tư, 17/06/2020, 07:33 GMT+7)
Ngày 17/6/2020, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 trong Đảng bộ Công an Trung ương. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương.  

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là nhiệm vụ công tác trọng tâm của các cấp ủy trong năm 2020. Trong thời gian qua, mặc dù phải khẩn trương, quyết liệt chống dịch COVID-19, song các cấp ủy vẫn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đồng thời chỉ đạo tổ chức tốt đại hội cấp cơ sở, nhất là các đại hội điểm và chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức Đại hội đảng bộ theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Công an Trung ương.

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại Hội nghị.


Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị các cấp ủy, cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Công an Trung ương nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung phát biểu, đánh giá đúng tình hình, kết quả quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Thông tri 01 của Đảng ủy Công an Trung ương về Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; kết quả tổ chức Đại hội đảng cấp cơ sở, đại hội điểm cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng; làm rõ những hạn chế, tồn tại, những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân. Chia sẻ những kinh nghiệm hay và đề xuất những nội dung, biện pháp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương và Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII. 

Báo cáo tổng kết tình hình, kết quả Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, đại diện lãnh đạo Cục Công tác đảng, công tác chính trị cho biết, thời gian qua, các cấp ủy đã làm tốt công tác phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về Đại hội, qua đó đã nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của Đại hội. Các dự thảo văn kiện Đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, bám sát đề cương hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Nội dung báo cáo chính trị cơ bản đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua và chương trình công tác của đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết, kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các chương trình hành động, kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương. 

Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy đã bám sát quy chế làm việc, thể hiện tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc. Một số cấp ủy đã làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với những hạn chế, yếu kém trên lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công phụ trách, thể hiện rõ trách nhiệm, cầu thị của đảng ủy và từng đồng chí cấp ủy viên. Quá trình xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội, các cấp ủy đã thực hiện nghiêm túc việc thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức đảng trực thuộc, đảng viên và tổ chức quần chúng trong đơn vị; trân trọng tiếp thu những ý kiến xác đáng, có trách nhiệm để hoàn chỉnh dự thảo, tạo sự thống nhất cao trong đơn vị. Đề án nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra được chuẩn bị nghiêm túc, xác định rõ yêu cầu, tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu cấp ủy phù hợp với tình hình, đặc điểm của đảng bộ...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương khẳng định, việc tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương và trong Công an nhân dân sẽ là tiền đề quan trọng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, góp phần tích cực vào thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, các cấp cần tập trung xây dựng thật tốt, chất lượng các văn kiện trình Đại hội đảng bộ. Văn kiện Đại hội, nhất là báo cáo chính trị là quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ định hướng cho sự phát triển của đảng bộ, đơn vị mình trong 5 năm tới; do đó báo cáo chính trị phải được nghiên cứu, xây dựng công phu, kỹ lưỡng, với những đánh giá chính xác, dự báo đúng tình hình, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, phải đặt trong tổng thể sự phát triển của toàn lực lượng. 

Toàn cảnh Hội nghị.


Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, tập trung làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra; kiên quyết chống mọi biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm. Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội phải xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, lộ trình cụ thể và phân công trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của tập thể, đơn vị, cá nhân. Tổ chức thật tốt việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của đại hội, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, hiệu quả, để các văn kiện đại hội thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn đảng bộ. 

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, phải chuẩn bị thật tốt nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm cho sự thành công của Đại hội đảng bộ. Việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhất thiết phải bám sát yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng và thực hiện đúng quy trình theo Thông tri số 01 của Đảng ủy Công an Trung ương; giải quyết hài hòa giữa cơ cấu và tiêu chuẩn. Xây dựng nội dung chương trình Đại hội đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương; xây dựng kịch bản điều hành đại hội khoa học, hợp lý, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Đoàn chủ tịch. Các đồng chí được cấp ủy giới thiệu để bầu vào Đoàn chủ tịch cần chủ động nghiên cứu, nắm vững những quy định, hướng dẫn về tổ chức Đại hội đảng, nhất là về quy chế bầu cử trong Đảng để điều hành đại hội đúng quy định, bảo đảm vừa mở rộng dân chủ, vừa giữ vững kỷ luật, kỷ cương và các nguyên tắc của Đảng.

Đồng chí Thứ trưởng cũng lưu ý, việc tập trung chuẩn bị, tổ chức tốt Đại hội là công việc rất quan trọng nhưng không được làm ảnh hưởng đến các mặt công tác khác. Phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong năm 2020; coi trọng công tác tuyên truyền về Đại hội đảng bộ các cấp; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đảng bộ và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Nguồn báo: bocongan.gov.vn