Thứ sáu, 14/06/2024
Văn bản mới
(Thứ sáu, 25/06/2021, 08:21 am GMT+7)

Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú

(Thứ ba, 22/06/2021, 01:46 pm GMT+7)

Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Văn phòng Chính phủ thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”

(Thứ ba, 22/06/2021, 01:40 pm GMT+7)

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 08 tháng 8 năm 2021 và thay thế Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Thủ...

(Thứ ba, 22/06/2021, 11:20 am GMT+7)

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã ký ban hành Thông tư số 60/2021/TT-BCA quy định trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân (CCCD). Thông tư gồm 03 chương 13 điều, áp dụng đối với Công an các đơn vị, địa phương; cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan...

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp