(Thứ năm, 25/11/2021, 03:57 pm GMT+7)

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai, thực hiện Chương trình này; định kỳ hằng quý, 6 tháng, năm xây dựng báo cáo tình hình, kết quả gửi đến Bộ Công an để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.
2. Giao Bộ Công an giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện Chương trình này; định kỳ tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/11/2021.

File đính kèm
Quyết định 1944/QĐ-TTg

Nguồn: chinhphu.vn