Thông tư số 69/2020/TT-BCA ngày 22/6/2020 của Bộ Công an quy định về kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân

Thông tư 69/2020/TT-BCA quy định về kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân

Thông tư số 69/2020/TT-BCA ngày 22/6/2020 của Bộ Công an quy định về kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân

Thông tư 69/2020/TT-BCA quy định về kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân

Thông tư số 53/2020/TT-BTC ngày 10/6/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện việc giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự

Thông tư số 53/2020/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện việc giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự