Thông tư số 43/2021/TT-BCA ngày 22/4/2021 của Bộ Công an quy định trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong việc thực hiện một số trình tự, thủ tục tố tụng hình sự thân thiện

Thông tư số 43/2021/TT-BCA quy định trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong việc thực hiện một số trình tự, thủ tục tố tụng hình sự thân thiện

Nghị định số 58/2021/NĐ-CP ngày 10/6/2021 của Chính phủ quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng

Nghị định số 58/2021/NĐ-CP ngày 10/6/2021 của Chính phủ quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng

Danh mục văn bản điện tử có ký số gửi, nhận

Nhằm tăng cường ký số văn bản điện tử hướng tới nền hành chính không giấy tờ của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2633/UBND-KGVX ngày 03/6/2021 về Danh mục văn bản điện...