(Thứ hai, 03/05/2021, 05:09 pm GMT+7)

        Ngày 03/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng,  chống  dịch  Covid-19  tỉnh  chủ  trì hội nghị  giao  ban  về  công  tác  phòng, chống dịch. Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn, đại diện lãnh đạo các sở, cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và UBND thành phố Bắc Giang. Sau khi nghe báo cáo của Sở Y tế về công tác phòng, chống dịch Covid-19.  
 

Ban Biên tập