(Thứ hai, 16/11/2020, 09:37 am GMT+7)

Ngày 27/10/2020, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định sô 9080/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, được thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an, ngày 16/11/2020, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 343/QĐ-CAT-TM về việc bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Bắc Giang, theo đó đã gỡ bỏ 03 thủ tục hành chính: 

- Cấp lại hộ chiếu phổ thông;
-  Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông;
- Cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài./.

ĐỘI PHÁP CHẾ VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC

File đính kèm:
Quyết định số 343/QĐ-CAT-TM