(Thứ ba, 23/02/2021, 11:19 am GMT+7)

Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2021.
Thủ trưởng, các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các học viện, Hiệu trưởng các trường Công an nhân dân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2021./.

nguồn: bocongan.gov.vn

File đính kèm
Quyết định số 732/QĐ-BCA-V03