(Thứ tư, 04/11/2020, 02:52 pm GMT+7)

Công bố kèm theo Quyết định này “Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an (Thời điểm hết hiệu lực tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019)” gồm 19 văn bản hết hiệu lực toàn bộ và 10 văn bản hết hiệu lực một phần.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nguồn: http://bocongan.gov.vn/

File đính kèm:
Quyết định số 9033/QĐ-BCA