(Thứ năm, 20/01/2022, 07:41 am GMT+7)

     Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở các địa phương trên cả nước đã có tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân. Ngày 24/12/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 120/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng Covid-19, trong đó có lệ phí cấp CCCD. Kể từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/06/2022, lệ phí cấp Căn cước công dân bằng 50% mức thu lệ phí theo quy định tại Điều 4, Thông tư 59/2019/TT-BTC, ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính.
     Mức thu lệ phí cụ thể như sau:

Mức thu lệ phí Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022 Từ ngày 01/7/2022
Công dân chuyển từ CMND 9 số, CMND 12 số sang cấp thẻ CCCD 15.000 đồng/thẻ CCCD 30.000 đồng/thẻ CCCD
Đổi thẻ CCCD khi bị hư hỏng không sử dụng được, thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu 25.000 đồng/thẻ CCCD 50.000 đồng/thẻ CCCD
Cấp lại thẻ CCCD khi bị mất thẻ CCCD, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam 35.000 đồng/thẻ CCCD 70.000 đồng/thẻ CCCD

Từ ngày 01/7/2022 trở đi mức thu lệ phí cấp CCCD theo quy định tại Thông tư 59/2019/TT-BTC.

(Hình ảnh minh họa)
 

Đội 1 - Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH